“Dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Wielkiego w Kowalu do potrzeb rynku pracy"

Utworzono: piątek, 03 lipiec 2020
Andrzej Zdrojewski - Dyrektor szkoły

20200703 zestawienie logotypow

Projekt unijny skierowany do nauczycieli, w tym także do nauczycieli kształcenia zawodowego oraz uczniów na kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, kucharz, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych.
Projekt realizujemy w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 31 stycznia 2022 r.
Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych u minimum 90% spośród 133 uczniów (43 kobiet i 90 mężczyzn) Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Wielkiego w Kowalu, doskonalenie umiejętności i podniesienie kompetencji 31 nauczycieli (15 kobiet, 16 mężczyzn), w tym 13 nauczycieli (5 kobiet, 8 mężczyzn) kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół CKR jak również podniesienie jakości nauczania w Zespole Szkół CKR.

Realizacja celu nastąpi poprzez:

  1. doposażenie pracowni szkolnych w niezbędny sprzęt do kształcenia zawodowego,
  2. staże i praktyki zawodowe dla uczniów i uczennic,
  3. dodatkowe szkolenia/kursy zwiększające kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe uczniów i uczennic,
  4. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów i uczennic,
  5. kursy i szkolenia dla nauczycieli oraz nauczycieli kształcenia zawodowego.

Główne wskaźniki do realizacji w ramach projektu to:

  1. liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS: - 2 placówki,
  2. liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejetności uniwersalnych w programie: 48 osób,
  3. liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pra-codawcy: 133 osoby,
  4. liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 12 osób.

Wartość projektu: 1 164 799,82 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 989 963,36 zł

Podstrona poświącona projektowi: link