Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

XXV lat Szkoły Rolniczej w Kowalu

15 października 1999 r. Zespół‚ Szkół‚ Rolniczych w Kowalu obchodził‚ srebrny jubileusz swego istnienia. w uroczystoł›ciach udział‚ wzi꙳‚y wł‚adze organu prowadzę…cego szkoł‚ę™, czyli Starostwa Powiatowego we Wł‚ocł‚awku, przedstawiciele Kuratorium Oł›wiaty, sejmiku naszego województwa, burmistrz i wójtowie okolicznych gmin, dyrektorzy szkół‚ rolniczych b. woj. wł‚ocł‚awskiego, dyrektorzy gimnazjów i szkół‚ podstawowych z rejonu funkcjonowania szkoł‚y, miejscowe duchowieł„stwo, rodzice mł‚odzież i sł‚uchacze szkoł‚y.

Uroczystoł›ę‡ rozpocz꙳‚a się™ mszę… ł›w. w sę…siaduję…cym ze szkoł‚ę… koł›ciele ł›w. Urszuli. Nastę™pnie, w gmachu przy ul. Kazimierza Wielkiego odbył‚a się™ częśę‡ oficjalna i artystyczna. Zebrani po stosownym ceremoniale powitalnym, zapoznani zostali z historię… rozrastania się™ tej z poczę…tku mał‚ej (zaledwie dwuklasowej) szkoł‚y do obecnego Zespoł‚u, w którym funkcjonuje 7 typów (w tym 5 dziennych i 2 wieczorowe) kształ‚cę…cych w różnych zawodach na poziomie zasadniczym, ł›rednim i policealnym. Zaprezentowano dorobek, a także problemy, jakie był‚y i sę… udział‚em tej placówki. w cię…gu swej dział‚alnoł›ci szkoł‚a wykształ‚cił‚a ok. 2000 absolwentów, a obecnie naukę™ pobiera tu ok. 400 sł‚uchaczy.

Nastę™pnie Przewodniczę…cy Rady Powiatu Henryk Kierzkowski i starosta Maria Ciesielska (patrz – zdję™cie obok) zł‚ożyli cał‚ej społ‚ecznoł›ci szkolnej gratulacje z okazji jubileuszu oraz życzenia dla nauczycieli i pracowników zwię…zane z Dniem Edukacji Narodowej. Do sł‚ów i kwiatów doł‚ę…czono także ł›rodki finansowe przeznaczone do wykorzystania na dział‚alnoł›ę‡ sportowę…. Goł›cie, którzy kolejno zabrali gł‚os, obok serdecznoł›ci i prezentów podkreł›lali, że szkoł‚a zdꅿył‚a trwale i dobrze zapisaę‡ się™ w ł›wiadomoł›ci ludzi zwię…zanych z tym regionem Kujaw, że dzię™ki dobrej pracy nauczycieli jej ranga cię…gle roł›nie. Szczególnie mocno podkreł›lano zasł‚ugi, pracowitoł›ę‡ i zapobiegliwoł›ę‡ kieruję…cego szkoł‚ę… od 1992 roku dyrektora Wojciecha Rudził„skiego. (na zdję™ciu pod tekstem)

Po części oficjalnej mł‚odzież zaprezentował‚a program artystyczny. Na poczę…tku przedstawiono montaż poetycko-muzyczny. Nawię…zuję…cy do pracy rolnika, akcentuję…cy jego przywię…zanie do ziemi ojczystej (nie zabrakł‚o też folkloru). Później nastę…pił‚a częśę‡ wokalno-instrumentalna wystę™pu, w czasie którego dziewczę™ta swym brawurowo wykonanym programem rozbawił‚y i urzekł‚y publicznoł›ę‡.

Uroczystoł›ę‡ zamknꅳ‚ wspólny obiad, który zaplanował‚y, przyrzę…dził‚y i pię™knie stół‚ biesiadny przyozdobił‚y dziewczę™ta z technikum żywienia pod kierunkiem swych nauczycielek.

Dodajmy, że to nie koniec uroczystoł›ci jubileuszowych. Na 20 listopada br. zaplanowano także zjazd absolwentów, w programie którego sę… oczywił›cie nostalgiczne spotkania, bankiet i wspólna zabawa. Zapisy przyjmuje i bliższych informacji udziela sekretariat szkoł‚y, tel. (054) 842219.

(Wł‚ocł‚awski Tydzieł„, ł›roda, 27 października 1999 r., str. 3)

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia