Copyright 2019 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Jubileusz XXXV-lecia szkoły

35 jubileuszW pię…tek 16 października 2009r. obchodzilił›my uroczył›cie JUBILEUSZ XXXV-lecia naszej szkoł‚y. Na tę™ okolicznoł›ę‡ przybyli znamienici goł›cie: Wicemarszał‚ek Sejmu RP Ewa Kierzkowska, Z-ca Dyrektora Departamentu Doradztwa, Oł›wiaty Rolniczej i Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Stypińska, czł‚onek Zarzę…du Województwa Kuj.-Pom. Franciszek Zł‚otnikiewicz, Starosta Wł‚ocł‚awski Jan Ambrożewicz, Burmistrz Kowala Eugeniusz Gł‚embiewski z Przewodniczę…cym Rady Miasta Markiem Pił„kowskim, Z-ca Wójta Gminy Kowal Hanna Karwowska z Przewodniczę…cym Rady Gminy Edwardem Dominikowskim, Dziekan i proboszcz kowalski, ks. kanonik Piotr Gł‚owacki, Prorektor WSHE z Wł‚ocł‚awka dr Marek Stefał„ski, Dyrektor ODR w Minikowie Oddział‚ w Zarzeczewie Zygmunt Grudny, Sekretarz Generalny Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego dr Zdzisł‚aw J. Zasada, Dyrektorzy szkół‚ ponadgimnazjalnych i instytucji podległ‚ych Starostwu Powiatowemu we Wł‚ocł‚awku, Dyrektorzy kowalskich placówek oł›wiatowych, przedstawiciele urzę™dów i firm współ‚pracuję…cych ze szkoł‚ę… oraz nauczyciele, pracownicy rodzice i uczniowie.


Po powitaniu i wysł‚uchaniu krótkiej prezentacji historii i charakterystyki współ‚czesnego oblicza szkoł‚y Dyr. Wojciech Rudził„ski serdecznie podzię™kował‚ sł‚owami i wrę™czył‚ wię…zanki kwiatów wypróbowanym przyjacioł‚om naszej placówki, którzy w trudnych chwilach ję… wspierali. Nastę™pnie gratulacje i życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom szkoł‚y zł‚ożył‚a Przewodniczę…ca Rady Rodziców Renata Kowalska. Później zaproszeni goł›cie skł‚adali listy gratulacyjne, kwiaty i prezenty na rę™ce Dyrektora, podkreł›laję…c zasł‚ugi szkoł‚y dla lokalnego ł›rodowiska, wysoki poziom kształ‚cenia potwierdzony zł‚otę… statuetkę… za egzaminy zewnę™trzne w ubiegł‚ym roku szkolnym oraz osobiste zasł‚ugi Dyrektora.
Po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego rozpocz꙳‚a się™ częśę‡ artystyczna nawię…zuję…ca w pierwszej części do ł›wię™ta nauczycieli, a w drugiej do folkloru kujawskiego. Mł‚odzież recytował‚a poezje, ł›piewał‚a piosenki i pieł›ni ludowe, tał„czył‚a kujawiaka i oberka. Na koniec wystawiono został‚a humorystyczna scena z życia dawnej wsi pn. „Rajby nieudane”. Cał‚oł›ę‡ wystę™pów przygotował‚a mł‚odzież pod kierunkiem polonistki Moniki Chabasił„skiej. Oficjalnę… częśę‡ uroczystoł›ci zakoł„czył‚a wspólna „rodzinna” fotografia goł›ci i pracowników szkoł‚y.
Nastę™pnie uczestnicy uroczystoł›ci udali się™ do gmachu przy ul. Kazimierz Wielkiego, aby obejrzeę‡ okolicznoł›ciowę… wystawę™. Prezentował‚a ona historię™, profile kształ‚cenia, sukcesy i osię…gnię™cia placówki. Goł›cie mieli też okazję™ wpisaę‡ się™ do kroniki szkolnej. Cał‚oł›ę‡ uroczystoł›ci zamykał‚ po mistrzowsku przygotowany obiad. Był‚ to znakomity pokaz możliwoł›ci i umieję™tnoł›ci uczniów naszego Technikum Żywienia i Zasadniczej Szkoł‚y Zawodowej kształ‚cę…cej w zawodzie kucharz mał‚ej gastronomii, którzy przygotowali wszystko pod opiekę… nauczycieli przedmiotów żywieniowych. Dodajmy, iż uczestnicy uroczystoł›ci obdarowani zostali drobnymi prezentami: specjalnym wydaniem gazetki szkolnej „Echo Szkoł‚y”, nowym folderem promuję…cym naszę… placówkę™ oraz pł‚ytę… DVD, na której znajduje się™ zapisana w tekstach, zdję™ciach i filmach dział‚alnoł›ę‡ naszej szkoł‚y.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia