Copyright 2018 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Kurs kwalifikacyjny - R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej

kurs prowadzenie produkcji rolniczejAbsolwent kursu kwalifikacyjnego zawodowego – prowadzenie produkcji rolniczej

1) określa wpływ czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin; 
2) dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu; 
3) dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolniczego; 
4) wykonuje prace związane z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych; 
5) planuje nawożenie organiczne i mineralne; 
6) ocenia jakość materiału siewnego; 
7) przygotowuje materiał siewny do siewu; 
8) planuje zabiegi agrotechniczne do warunków glebowych i wymagań roślin uprawnych; 
9) wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych;
10) rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych; 
11) dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin; 
12) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji roślinnej; 
13) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej; 
14) prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym; 
15) stosuje ekologiczne metody uprawy roślin; 
16) przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego; 
17) przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży; 
18) prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego.

Kurs kwalifikacyjny - R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej

kurs prowadzenie produkcji pszczelarskiejAbsolwent kursu kwalifikacyjnego zawodowego – prowadzenie produkcji pszczelarskiej

1) rozróżnia rasy pszczół; 
2) określa budowę morfologiczną i anatomiczną oraz procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie pszczół; 
3) ocenia stan rodziny pszczelej w różnych porach roku; 
4) ocenia wartość użytkową i hodowlaną pszczół i ich mieszańców; 
5) zakłada i prowadzi pasiekę; 
6) kieruje rozwojem rodzin pszczelich w sezonie pasiecznym; 
7) prowadzi prace związane z rozmnażaniem rodzin pszczelich; 
8) prowadzi wychów i wymianę matek pszczelich; 
9) prowadzi gospodarkę wędrowną pszczół; 
10) rozpoznaje choroby i szkodniki pszczół oraz szkodniki produktów pszczelich; 
11) dobiera metody zwalczania chorób i szkodników pszczół; 
12) prowadzi pasiekę metodami tradycyjnymi i ekologicznymi; 
13) organizuje i prowadzi pozyskiwanie miodu, pyłku, wosku, mleczka, propolisu i pierzgi oraz jadu pszczelego; 
14) ocenia jakość produktów pszczelich; 
15) przetwarza produkty pszczele; 
16) przestrzega warunków przechowywania produktów pszczelich; 
17) przygotowuje produkty pszczele do sprzedaży zgodnie z obowiązującymi normami; 
18) prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pszczelich; 
19) przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas prowadzenia pasieki. 

Kurs kwalifikacyjny - R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

kurs organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczejAbsolwent kursu kwalifikacyjnego zawodowego – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

1) przewiduje pogodę na podstawie pomiarów czynników atmosferycznych oraz obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody, 
2) posługuje się przyrządami meteorologicznymi; 
3) wykonuje przeglądy techniczne urządzeń melioracyjnych oraz planuje ich konserwację i naprawę; 
4) planuje sposoby przeciwdziałania procesom degradacji i dewastacji gleb; 
5) projektuje zmianowania roślin w zależności od warunków klimatyczno-glebowych; 
6) planuje i organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem i ochroną roślin uprawnych; 
7) dobiera maszyny i narzędzia do rodzaju zabiegów uprawowych z uwzględnieniem wymagań roślin uprawnych; 
8) dobiera technologie produkcji roślin uprawnych oraz produkcji pasz na użytkach zielonych; 
9) prowadzi plantacje nasienne; 
10) organizuje proces produkcji roślinnej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności; 
11) organizuje przechowywanie i sprzedaż produktów roślinnych z zachowaniem norm jakości i bezpieczeństwa żywności; 
12) planuje produkcję roślinną w gospodarstwie rolnym na podstawie analizy ekonomicznej; 
13) nadzoruje realizację zadań w zakresie produkcji roślinnej; 
14) stosuje przepisy prawa dotyczące nasiennictwa, ochrony środowiska, ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności; 
15) korzysta z programów komputerowych do wspomagania organizacji i kontroli procesu produkcji roślinnej. 

Inne kursy

 1. obsługa i prowadzenie ciągnika,
 2. obsługa i prowadzenie kombajnu zbożowego.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl