Copyright 2020 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Rekrutacja

rekrutacjaKryteria przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021
do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych:
pięcioletniego technikum i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
w Kowalu oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
 
 
Na podstawie:
 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457, 1560, 1669 i 2245).
 2. Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078,1680, 1681, 1818, 2197, 2248).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017r. poz.610).
 4. Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Nr 2/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do: klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej na semestr pierwszy klas i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. poz. 1655) art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248)

ustala się kryteria, tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy składania dokumentów dla kandydatów do oddziałów publicznych techników i branżowych szkół I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.

 
I. Zasady ogólne
 1. Dyrektor Zespołu CKR w Kowalu w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej powołuje wewnętrznym zarządzeniem szkolnym komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego.
 2. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna opracowuje na dany rok szkolny regulamin, który określa warunki i tryb przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów szkół występujących w Zespole, tj. do:
  • Technikum pięcioletniego,
  • Branżowej szkoły I stopnia.
 3. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 1, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 4. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia ubiegają się absolwenci szkoły podstawowej.
 5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej lub semestr pierwszy szkoły ponadpodstawowej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.
 6. O przyjęciu kandydatów do danego typu szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów zawartych w szczegółowych kryteriach przyjmowania uczniów do szkół ponadpodstawowych: Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia.
 7. Przy przyjmowaniu do szkół: Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
  • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinnych zastępczych,
  • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauczania,
  • kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej,
  • dzieci rolników.
 8. Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów ogólnych są:
  • łączna liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie po ukończeniu szkoły podstawowej,
  • ocena z zachowania,
  • średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 9. Dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów.
 10. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.

 

II. Warunki i kryteria naboru do szkół ponadgimnazjalnych: Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły zawodowej w zawodzie:

- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo-mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe,
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo-mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe,
- technik agrobiznesu,
- technik rolnik,
oraz w zawodach:
- kucharz,
- mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych,
powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy.

2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych wszystkich typów decydują następujące kryteria:

a) wyniki egzaminu ósmoklasisty,
b) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
c) liczba punktów uzyskanych za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z czterech obowiązujących przedmiotów edukacyjnych, tj.: język polski, matematyka, pierwszy język obcy oraz:
- Technikum w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych - biologia,
- Technikum w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - geografia,
- Technikum w zawodzie: technik agrobiznesu - geografia,
- Technikum w zawodzie: technik rolnik - biologia,
w Branżowej szkole I stopnia
- mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych - geografia,
- kucharz - biologia.
d) liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych wynosi 200, w tym:
      -za wyniki egzaminu ósmoklasisty – do 100 punktów,
      -za ocenę z języka polskiego na świadectwie – do 20 punktów,
      -za ocenę z matematyki na świadectwie – do 20 punktów,
      -za ocenę z języka obcego na świadectwie – do 20 punktów,
      -za ocenę z przedmiotu dodatkowego – do 20 punktów,
      -za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – do 20 punktów, w tym:
          * za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 punktów,
          * za konkursy przedmiotowe – do 13 punktów,
          * za wolontariat – 2 punkty.
h) laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i centralnym, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. II pkt.2,
i) kandydaci do szkoły, którzy ukończyli szkołę za granicą przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, o przyjęciu kandydata do szkoły decyduje Dyrektor szkoły.

 
III. Termin rekrutacji
 
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  Temat Termin w postępowaniu uzupełniającym
od 11 maja 2020 r. (poniedziałek)
do 23 czerwca 2020 r. (poniedziałek) do godz. 15.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 22 lipca 2020 r. (środa)
do 27 lipca 2020 r. (poniedziałek) do godz. 15.00
od 26 czerwca 2020 r. (piątek)
do 30 czerwca 2020 r. (wtorek)
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie wynikach egzaminu ośmioklasisty
do 24 czerwca 2020 r. (środa) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust.7 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 ust. 4 i ust. 7, art. 155 ust. 4 i ust.7 art. 165 ust. 3 i ust. 4 ustawy – Przepisy wprowadzające. do 29 lipca 2020 r. (środa)

do 13 lipca 2020 r. (poniedziałek)
do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek)
do godz. 12.00
od 11 maja 2020 r. (poniedziałek)
do 14 lipca 2020 r. (wtorek)
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. od 22 lipca 2020 r. (środa)
do 18 sierpnia 2020 r. (wtorek)
od 13 lipca 2020 r. (poniedziałek)
do 20 lipca 2020 r. (poniedziałek)
do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, karty zdrowia ucznia szkoły podstawowej, 2 fotografii, o ile nie zostały złożone wcześniej. od 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek)
do 21sierpnia 2020 r. (piątek)
do godz. 15.00
21 lipca 2020 r. (wtorek)
godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 24 sierpnia 2020 r. (poniedziałek)
godz.12.00
21 lipca 2020 r. (wtorek)
godz. 15.00
Poinformowanie przez dyrektora kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 24 sierpnia 2020 r. (poniedziałek)
godz. 15.00
 
IV. Wymagana dokumentacja
 1.  Wniosek (do pobrania w sekretariacie ZSCKR w Kowalu lub ze strony
 2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w paragrafie II Warunki i kryteria naboru do szkół ponadpodstawowych: Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia.
  Dokumenty, o których mowa wyżej, są składane w oryginale (kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej), notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu.
 3. Dwie czytelnie podpisane fotografie.
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu.

 

V. Tryb odwoławczy
 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic (opiekun prawny) kandydata może wystąpić od komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (opiekuna prawnego) z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego regulaminu. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic (opiekun prawny) może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 Pliki do pobrania:
ico pdf Podanie o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

4 Maj
Dzień wolny od zajęć
Data 04 05 2020
28 Maj
Zebranie z rodzicami
Data 28 05 2020 16:00
12 Cze
Dzień wolny od zajęć
Data 12 06 2020