Copyright 2018 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Rekrutacja

rekrutacjaKryteria i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych
na rok szkolny 2017/2018
Warunki i kryteria naboru do Technikum
i Branżowej Szkoły I Stopnia
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
w Kowalu oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
 
 
 

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu publicznej szkoły (Dz.U. z 2015r., poz.24)
 
I. Zasady ogólne.
1. Dyrektor Zespołu CKR w Kowalu w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej powołuje wewnętrznym zarządzeniem szkolnym komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego.
2. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna opracowuje na dany rok szkolny regulamin, który określa warunki i tryb przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów szkół występujących w Zespole, tj. do:
- Technikum,
- Branżowej szkoły I stopnia.
3. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 1 jeżeli liczba kandydatów ubiegających się do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
4. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia ubiegają się absolwenci gimnazjum.
5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej lub semestr pierwszy szkoły ponadgimnazjalnej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.
6. O przyjęciu kandydatów do danego typu szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów zawartych w szczegółowych kryteriach przyjmowania uczniów do szkół ponadgimnazjalnych: Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia.
7. Przy przyjmowaniu do szkół: Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
- sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinnych zastępczych,
- kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauczania,
- kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej,
- dzieci rolników.
8. Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów ogólnych są:
- łączna liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym,
- ocena z zachowania,
- liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym w części matematyczno-przyrodniczej, jeżeli jest zbieżna z kierunkiem kształcenia w wybranym przez kandydata oddziale,
- średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów.
1. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.
 
II. Warunki i kryteria naboru do szkół ponadgimnazjalnych: Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia:
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły zawodowej w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik agrobiznesu, technik rolnik oraz w zawodach kucharz, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, rolnik, piekarz i cukiernik powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy.
2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów decydują następujące kryteria:
- oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
- osiągnięcia ucznia,
a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
- liczba punktów uzyskanych za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z czterech obowiązujących przedmiotów edukacyjnych, tj.: język polski, matematyka, pierwszy język obcy oraz:
> Technikum w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych - biologia,
> Technikum w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - fizyka i astronomia,
> Technikum w zawodzie: technik agrobiznesu - fizyka i astronomia,
> Technikum w zawodzie: technik rolnik - biologia,
w Branżowej szkole I stopnia
> mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych - fizyka i astronomia,
> kucharz, piekarz, cukiernik, rolnik - biologia.
- ocena celująca - 18 pkt,
- ocena bardzo dobra - 15 pkt.,
- ocena dobra - 12 pkt.,
- ocena dostateczna- 9 pkt.,
- ocena dopuszczająca - 6 pkt.,
- liczba punktów uzyskanych za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przydziela się 9 punktów,
- liczba punktów uzyskanych za udział w wojewódzkich konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, jeżeli wymienione są na świadectwie ukończenia gimnazjum - 12 pkt.,
- osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym, jeżeli wymienione są na świadectwie ukończenia gimnazjum - 7 pkt.,
- liczbę punktów uzyskanych za wyniki z egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
-suma uzyskanych punktów za wyniki, o których mowa w ust. 2 pkt 2, lit. a i b decyduje o przyjęciu kandydata do danego typu szkoły,
- laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i centralnym, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 2 pkt.2.
 
III. Przyjmuje się następujące kryterium przyznawania punktów za oceny uzyskiwane na świadectwie gimnazjalnym (sposób przeliczania ocen na punkty liczbowo określona ocena x3)

IV. Wymagana dokumentacja:
1. Podanie,
2. 3 zdjęcia,
3. Karta zdrowia, świadectwo ukończenia szkoły,
4. Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego prowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.
 
W przypadkach spornych i niewymienionych w niniejszym regulaminie w sprawach przyjęcia kandydatów do klas pierwszych decyduje Dyrektor Zespołu Szkół CKR w KOWALU.
 

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik


Dzienne Technikum - 4 letnie:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej


Zaoczna Szkoła Policealna 2-letnia:

 • technik turystyki wiejskiej

Kurs kwalifikacyjny

 • R.03 - prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • R.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • kursy rolnicze i żywieniowe
f m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl