Copyright 2020 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Rekrutacja

rekrutacjaKryteria i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych
na rok szkolny 2019/2020
Warunki i kryteria naboru do Technikum
i Branżowej Szkoły I Stopnia
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
w Kowalu oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
 
 
 

Zgodnie z art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz.U. z 2017 r., poz.1546)
 
I. Zasady ogólne
 1. Dyrektor Zespołu CKR w Kowalu w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej powołuje wewnętrznym zarządzeniem szkolnym komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego.
 2. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna opracowuje na dany rok szkolny regulamin, który określa warunki i tryb przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów szkół występujących w Zespole, tj. do:
  • Technikum czteroletniego,
  • Technikum pięcioletniego,
  • Branżowej szkoły I stopnia na podbudowie gimnazjum,
  • Branżowej szkoły I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej.
 1. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 1 jeżeli liczba kandydatów ubiegających się do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia ubiegają się absolwenci gimnazjum oraz szkoły podstawowej.
 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej lub semestr pierwszy szkoły ponadgimnazjalnej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.
 4. O przyjęciu kandydatów do danego typu szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów zawartych w szczegółowych kryteriach przyjmowania uczniów do szkół ponadgimnazjalnych: Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia.
 5. Przy przyjmowaniu do szkół: Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
  • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinnych zastępczych,
  • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauczania,
  • kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej,
  • dzieci rolników.
 1. Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów ogólnych są:
  • łączna liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym lub egzaminie po ukończeniu szkoły podstawowej,
  • ocena z zachowania,
  • liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym w części matematyczno-przyrodniczej, jeżeli jest zbieżna z kierunkiem kształcenia w wybranym przez kandydata oddziale,
  • średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.

Dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów.
Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.

 

II. Warunki i kryteria naboru do szkół ponadgimnazjalnych: Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy.
 2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów decyduje liczba zdobytych punków. Liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych wynosi 200, w tym:
  • za wyniki egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty – do 100 punktów,
  • za ocenę z języka polskiego na świadectwie – do 20 punktów,
  • za ocenę z matematyki na świadectwie – do 20 punktów,
  • za ocenę z języka obcego na świadectwie – do 20 punktów,
  • za ocenę z przedmiotu dodatkowego – do 20 punktów,
  • za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej – do 20 punktów, w tym:
   • za świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 punktów,
   • za konkursy przedmiotowe – do 13 punktów,
   • za wolontariat – 2 punkty.

Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treść podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkół niezależnie od innych kryteriów.

 
III. Termin rekrutacji
 
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  Temat Termin w postępowaniu uzupełniającym

od 13 maja 2019r.

do 24 maja 2019r. do godz. 15.00

Złożenie podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 16 lipca 2019r. od godz. 12.00

do 22 lipca 2019r. do godz. 15.00

11 lipca 2019r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 12 sierpnia 2019r.
do 15 lipca 2018r. Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie. do 14 sierpnia 2019r.

od 11 lipca 2019r.

do 15 lipca 2019r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach ezaminu, o ile nie zostały one złożone przy składaniu podania oraz zaświadczenia lekarskiego zawierajacego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 12 sierpnia 2019r.

do 14 sierpnia 2019r.

16 lipca 2019r. godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 16 sierpnia 2019r. godz. 12.00
 
IV. Wymagana dokumentacja
 1. Podanie,
 2. 2 zdjęcia,
 3. Karta zdrowia, świadectwo ukończenia szkoły,
 4. Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego prowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub o wyniku egzaminu po szkole podstawowej w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.
 
W przypadkach spornych i niewymienionych w niniejszym regulaminie w sprawach przyjęcia kandydatów do klas pierwszych decyduje Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Kowalu.
 

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu
 • technik turystyki na obszarach wiejskich


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik

 

Kurs kwalifikacyjny

 • RL.03 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • RL.04 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • TG.07 – sporządzanie potraw i napojów (zawód: kucharz)
 • RL.16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
 • RL.17 - organizacja i nadzór produkcji rolniczej i pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

4 Maj
Dzień wolny od zajęć
Data 04 05 2020
28 Maj
Zebranie z rodzicami
Data 28 05 2020 16:00
12 Cze
Dzień wolny od zajęć
Data 12 06 2020