Rekrutacja

rekrutacja

 

 
Kryteria przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych na rok szkolny 2020/2021 dla:

 

 

klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: pięcioletniego technikum i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457, 1560, 1669 i 2245).
 2. Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078,1680, 1681, 1818, 2197, 2248).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017r. poz.610).
 4. Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Nr 2/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do: klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej na semestr pierwszy klas i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. poz. 1655) art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

ustala się kryteria, tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy składania dokumentów dla kandydatów do oddziałów publicznych techników i branżowych szkół I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.

 
I. Zasady ogólne
 1. Dyrektor Zespołu CKR w Kowalu w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej powołuje wewnętrznym zarządzeniem szkolnym komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego.
 2. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna opracowuje na dany rok szkolny regulamin, który określa warunki i tryb przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów szkół występujących w Zespole, tj. do:
  • Technikum pięcioletniego,
  • Branżowej szkoły I stopnia.
 3. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 1, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 4. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia ubiegają się absolwenci szkoły podstawowej.
 5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej lub semestr pierwszy szkoły ponadpodstawowej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.
 6. O przyjęciu kandydatów do danego typu szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów zawartych w szczegółowych kryteriach przyjmowania uczniów do szkół ponadpodstawowych: Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia.
 7. Przy przyjmowaniu do szkół: Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
  • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinnych zastępczych,
  • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauczania,
  • kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej,
  • dzieci rolników.
 8. Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów ogólnych są:
  • łączna liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie po ukończeniu szkoły podstawowej,
  • ocena z zachowania,
  • średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 9. Dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów.
 10. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.

 

II. Warunki i kryteria naboru do szkół ponadpodstawowych: Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły zawodowej w zawodzie:

- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo-mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe,
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo-mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe,
- technik agrobiznesu,
- technik rolnik,
oraz w zawodach:
- kucharz,
- mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych,
powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy.

2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych wszystkich typów decydują następujące kryteria:

a) wyniki egzaminu ósmoklasisty,
b) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
c) liczba punktów uzyskanych za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z czterech obowiązujących przedmiotów edukacyjnych, tj.: język polski, matematyka, pierwszy język obcy oraz:
- Technikum w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych - biologia,
- Technikum w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - geografia,
- Technikum w zawodzie: technik agrobiznesu - geografia,
- Technikum w zawodzie: technik rolnik - biologia,
w Branżowej szkole I stopnia
- mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych - geografia,
- kucharz - biologia.
d) liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych wynosi 200, w tym:
      -za wyniki egzaminu ósmoklasisty – do 100 punktów,
      -za ocenę z języka polskiego na świadectwie – do 20 punktów,
      -za ocenę z matematyki na świadectwie – do 20 punktów,
      -za ocenę z języka obcego na świadectwie – do 20 punktów,
      -za ocenę z przedmiotu dodatkowego – do 20 punktów,
      -za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – do 20 punktów, w tym:
          * za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 punktów,
          * za konkursy przedmiotowe – do 13 punktów,
          * za wolontariat – 2 punkty.
h) laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i centralnym, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. II pkt.2,
i) kandydaci do szkoły, którzy ukończyli szkołę za granicą przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, o przyjęciu kandydata do szkoły decyduje Dyrektor szkoły.

 
III. Termin rekrutacji
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.) wprowadza zmiany w odniesieniu do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych:
 1. Zgodnie z § 11b ust. 2 ww. rozporządzenia postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 2. Zgodnie z § 11b ust. 3 ww. rozporządzenia w przypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych właściwi kuratorzy oświaty określą nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

 
IV. Wymagana dokumentacja
 1.  Wniosek (do pobrania w sekretariacie ZSCKR w Kowalu
 2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w paragrafie II Warunki i kryteria naboru do szkół ponadpodstawowych: Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia.
  Dokumenty, o których mowa wyżej, są składane w oryginale (kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej), notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu.
 3. Dwie czytelnie podpisane fotografie.
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu.

 

V. Tryb odwoławczy
 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic (opiekun prawny) kandydata może wystąpić od komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (opiekuna prawnego) z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego regulaminu. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic (opiekun prawny) może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

klasy I publicznej dwuletniej branżowej szkoły II stopnia

Podstawa prawna:

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457, 1560, 1669 i 2245).

2. Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078,1680, 1681, 1818, 2197, 2248)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017r. poz.610).

4. Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Nr 2/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas I  Branżowej Szkoły II stopnia w województwie kujawsko - pomorskim.

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. poz. 1655) art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, 530, 657, 781, 872, 891).

7. Zarządzenie nr 33/2020 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dn. 25 maja 2020 r.

I. Zasady ogólne.

1. Dyrektor Zespołu CKR w Kowalu w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej powołuje wewnętrznym zarządzeniem szkolnym komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego.

2. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna opracowuje na dany rok szkolny regulamin, który określa warunki i tryb przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów szkół występujących w Zespole, tj. do:

- Branżowej Szkoły II stopnia.

3. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 1 jeżeli liczba kandydatów ubiegających się do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

4. O przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II stopnia ubiegają się absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli naukę w ZSZ w roku szkolnym 2012/2013.

5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej lub semestr pierwszy szkoły powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.

6. O przyjęciu kandydatów do danego typu szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów zawartych w szczegółowych kryteriach przyjmowania uczniów do Branżowej Szkoły II stopnia.

7. Przy przyjmowaniu do Branżowej Szkoły II stopnia w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

- sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinnych zastępczych,

- kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauczania,

- kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej,

- dzieci rolników.

8. Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów ogólnych są:

- liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

- ocena z zachowania,

- średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów.
9. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.

 

II. Warunki i kryteria naboru do Branżowej Szkoły II stopnia.

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w zawodzie:

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,

powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy.

2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:

- oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

- osiągnięcia ucznia,

a) ukończenie Branżowej Szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej z wyróżnieniem,

b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej:

- liczba punktów uzyskanych za oceny ze świadectwa z czterech obowiązujących przedmiotów edukacyjnych, tj.: język polski, matematyka, język obcy oraz geografia:

- ocena celująca - 18 pkt,

- ocena bardzo dobra – 17 pkt,
- ocena dobra – 14 pkt,
- ocena dostateczna – 8 pkt,
- ocena dopuszczająca – 2 pkt,
- liczba punktów uzyskanych za świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej z wyróżnieniem, przydziela się 7 punktów,
- liczba punktów uzyskanych za udział w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty, jeżeli wymienione są na świadectwie ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej - 10 pkt,
- osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu krajowym – 3 pkt., wojewódzkim – 2 pkt., powiatowym – 1 pkt., jeżeli wymienione są na świadectwie ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.
- suma uzyskanych punktów za wyniki, o których mowa w ust. II pkt 2, lit. a i b decyduje o przyjęciu kandydata,
- laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i centralnym, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. II pkt.2.

III. Terminy rekrutacji.

Złożenie wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 24 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 12 sierpnia 2020 r.

Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w postępowaniu rekrutacyjnym od 24 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w Branżowej szkole I stopnia lub Zasadniczej Szkole Zawodowej o ile nie zostały one złożone z wnioskiem o przyjęcie do  Branżowej Szkoły II stopnia, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. godz. 15.00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 19 sierpnia 2020 r. godz. 14.00

 

IV. Wymagane dokumenty.

1. Wniosek (do pobrania w sekretariacie ZSCKR w Kowalu lub ze strony http://www.zskowal.edu.pl/)

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w paragrafie II Warunki i kryteria naboru do Branżowej Szkoły II stopnia.

Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w oryginale (kopie świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły), notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu.

3. Dwie czytelnie podpisane fotografie.

4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu.

V. Tryb odwoławczy.

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic (opiekun prawny) kandydata może wystąpić od komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (opiekuna prawnego) z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego regulaminu. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic (opiekun prawny) może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 Pliki do pobrania:
ico pdf Podanie o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (wersja PDF)

ico pdf Podanie o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (wersja DOCX)