Stypendia

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

 

Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego

 

Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”

realizowany jest przez Departament właściwy ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Czas trwania projektu: 01.09.2018 - 31.10.2023. Cel szczegółowy to zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego oraz indywidualizacja procesu nauczania uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, poprzez wsparcie stypendialne w okresie do 31 października 2023 roku.